Succes VVD tijdens Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen week zijn zes voorstellen van de VVD aangenomen. Meer informatie hierover is te vinden via de site van de gemeenteraad.

Verbetering verkeersveiligheid en aanpak grote verkeersknelpunten
Al jaren wordt er veel gepraat over een aantal grote verkeersknelpunten in onze gemeente. Maar écht aanpakken? Daar komt nog weinig van terecht. Daarom kwamen we, samen met het CDA, met een voorstel om financiële ruimte te creëren voor de aanpak van de grote verkeersknelpunten, met het doel om vanaf 2024 aan de slag te gaan. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Implementatie Berichtenbox
Het afgelopen jaar heeft de VVD zich regelmatig hard gemaakt voor aansluiting bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Via de Berichtenbox kunnen inwoners post van de overheid digitaal ontvangen. Waar dit bij veel, en steeds meer gemeenten al mogelijk is, kan het in Katwijk nog niet. Om daar vaart achter te houden, kwamen we met een unaniem aangenomen motie om in de eerste helft van 2024 te komen met een plan van aanpak voor de implementatie. Zo wordt het hopelijk, voor wie dat wil, snel mogelijk om post digitaal te ontvangen.

De Digitale Balie
Er zijn verschillende methoden om met de gemeente in contact te komen. Videobellen hoort hier echter nog niet bij. Wat ons betreft kan dit wel een waardevolle extra optie zijn voor contact. Daarom vragen we het college hiervoor een voorstel uit te werken. Zo houdt de gemeente haar dienstverlening laagdrempelig en modern. Uitslag stemming: 21 voor, 11 tegen. Voor: VVD, DURF, CDA, CU. Tegen: SGP, PvdA, GB, D66, KK.

Betere bereikbaarheid van medewerkers
Regelmatig ontvangen we berichten van inwoners voor wie de gemeente niet goed bereikbaar is. Dat moét beter! Er wordt al aan gewerkt om de algemene bereikbaarheid (doorlopend) te verbeteren. Maar dat zou ook moeten gelden voor rechtstreekse contacten met ambtenaren: per post, mail en telefonisch. De VVD roept het college op hier ook mee aan de slag te gaan. Uitslag stemming: 17 voor, 15 tegen. Voor: VVD, SGP, D66, GB, CDA, KK. Tegen: CU, PvdA, DURF.

Proef elektrisch laden vanuit huis
In onze gemeente verrijzen steeds meer laadpalen voor elektrische auto's. Dat heeft onze steun, omdat er ook steeds meer elektrisch wordt gereden. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat het aantal parkeerplaatsen hiermee afneemt: op deze plaatsen kan immers alleen een auto parkeren die op dat moment ook de accu oplaadt. Om hier iets aan te doen, maar ook om ons steentje bij te dragen in de energietransitie, willen we in 2024 een proef starten om ook elektrisch laden vanuit huis mogelijk te maken. Onze motie hiervoor is unaniem aangenomen.

Bewonersinitiatief vergroening gemeente
Een groene leefomgeving is belangrijk. Dankzij ons ook unaniem aangenomen voorstel komt er begin 2024 een plan om bewoners meer ruimte te geven hun eigen buurt te vergroenen. Niet met veel bureaucratie en gedoe, maar met ruimte voor eigen ideeën van inwoners. Mensen weten zelf namelijk het beste wat in hun buurt passend is en kan.

Verliepen de Algemene Beschouwingen dan perfect? Niet helemaal. Zo werd een mede ingediend voorstel voor een ozb-verlaging verworpen, waardoor deze belasting komend jaar met liefst 15% stijgt. En we zien in het algemeen dat het huidige college een behoorlijk anti-autobeleid voert, wat ook in de begroting naar voren komt. Er is dus nog genoeg voor verbetering vatbaar!