Zorg

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom zijn we voor goede en liefdevolle zorg, waarbij onze inwoners centraal staan. Met hulp die dichtbij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt van ons dagelijks leven. We regelen dat inwoners op één plek terecht kunnen voor ondersteuning.

  We zorgen ervoor dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Daarbij kijken we naar wat mensen nog wél kunnen.

  Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom gaan we zorgvuldig na welke taken de gemeente oppakt en zorgen we voor een betere balans tussen het verlenen van zorg en de uitgaven. Hierbij streven we naar het verlagen van de uitgaven.

  De controle op zorginstellingen moet sterk verbeteren, gezien de grote bedragen die in de zorg omgaan. Hiermee voorkomen we ook financieel gevaarlijke situaties zoals recent met DSV.

  Wanneer kinderen, volwassenen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen we hen daarbij op weg. Mensen kunnen bijvoorbeeld terecht bij huisartsen en sociale wijkteams. Zij wijzen hen vervolgens door naar de juiste ondersteuning.

  De gemeente zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen binnen een gezin, in samenwerking met instanties. Dit voorkomt langdurige en dure zorg.

  Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de jeugdzorg, heeft Katwijk moeite met de financiering. We ondersteunen daarom de lobby voor meer geld vanuit het Rijk.

  Voor de jeugdzorg zoeken we actief de samenwerking op met regiogemeenten. We leren van elkaar en wisselen goede ervaringen uit. Daarnaast kopen we gezamenlijk zorg in en maken we afspraken over de lengte van behandelingen.

  Waar mogelijk verleent de gemeente zorg in groepsverband, bijvoorbeeld bij kinderen met dyslexie. Zo bieden we goede zorg en houden we de uitgaven onder controle.

  We zetten in op het organiseren van buitenschoolse opvang met extra begeleiding. Hiermee kunnen we kinderen in een vroeg stadium helpen. Dit is fijn voor het kind. Bijkomend voordeel is dat er op termijn minder kosten zijn.