Leefomgeving en klimaat

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die goed bereikbaar, groen en veilig is. Als het gaat om energie, moet ook Katwijk verduurzamen. Dat vraagt om verstandige, betaalbare keuzes. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar houden.

►  Hergebruik en recycling van afval zijn belangrijk. De gemeente houdt de verschillende manieren van afval ophalen die nu bestaan in stand. Ondertussen zetten we ons in voor een systeem waarbij afval achteraf wordt gescheiden. Dit zorgt voor minder containers.

►  We zijn geen voorstander van het betalen per kilo voor het huisvuil. Dit zal onder meer leiden tot meer zwerfvuil.

►  Vuil rondom containers, graffiti, hondenpoep en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan verhalen we zo veel mogelijk op de veroorzakers.

►  Waar mogelijk zorgen we voor meer groene plekken in onze gemeente. Hiermee maken we de omgeving klimaatbestendiger.

►  Samen met het waterschap gaat de gemeente wateroverlast tegen. Dit doet zij bij de keuze van bouwlocaties, maar ook door groene tuinen en daken te promoten. Het programma Klimaatadaptie (2021) van de gemeente gebruiken we hierbij als uitgangspunt.

►  De gemeente zorgt voor een verlaging van de uitstoot van CO2, zoals afgesproken met de regiogemeenten in Holland Rijnland.

►  Bij het verduurzamen van bestaande woningen mogen de totale woonlasten voor inwoners niet stijgen.

►  Vanwege de kosten is het te vroeg om bestaande woningen in onze gemeente van het gas af te halen. Momenteel loopt er een proef in de wijk Kalkoven in Katwijk Noord. De resultaten hiervan wachten we af voor we nieuwe stappen zetten.

►  Nieuwbouw krijgt geen aansluiting meer op het gas.

►  Steeds meer woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Ook komen er steeds meer laadpalen voor auto’s. De gemeente zorgt dat netwerkbedrijf Alliander de groeiende vraag naar energie voorblijft door de aanleg van nieuwe kabels.

►  De gemeenteraad moet het laatste woord hebben over de energietransitie. Nu heeft Holland Rijnland te veel zeggenschap.

►  Katwijk neemt geen taken over van gemeenten die weigeren om klimaatmaatregelen in hun gebied door te voeren.

►  Het is zeer twijfelachtig of er ooit een warmteleiding met restwarmte uit de Rotterdamse haven komt. Katwijk moet daarom op zoek naar andere warmtebronnen, zoals geothermie.

►  De gemeente dringt landelijk aan de mogelijkheid om groene energie te verkrijgen die niet lokaal is geproduceerd. In een dichtbevolkte en volgebouwde regio is immers weinig plaats voor zonneweiden en windmolens.

►  De gemeente bevordert installatie van zonnepanelen op grote, platte daken.