Stop de puinhopen!

De puinhopen stapelen zich op onder dit college. Niet alleen was het maandenlang chaos op de Katwijkse wegen en wachten we nog altijd op de bouw van woningen op vliegkamp Valkenburg, maar vooral financieel gaat het slechter en slechter. Het is hoog tijd voor andere keuzes. Stop de groei van de puinhopen!

Rampjaar 2020
Veel mensen zitten zonder werk, de feestdagen vieren we in kleine huiselijke kring en er zijn veel slachtoffers te betreuren. Dit is het jaar van de corona-pandemie. Ongemerkt speelt zich op kleinere schaal in onze gemeente een andere, stille ramp af. Vliegkamp Valkenburg ligt er nog net zo bij als 14 jaar geleden, de provincie walst over de gemeente bij de aanleg van een weg en financieel gaan we volledig het schip in. Het college liet nota bene vorig jaar nog in de krant zetten dat Katwijk een financieel gezonde gemeente is. Ondanks alle beloften is het college er niet in geslaagd de exploderende uitgaven aan de jeugdzorg te beteugelen en loopt ieder bouw- en wegenbouwproject uit de hand, met als laatste voorbeeld weer zes ton extra voor de verbouwing van het gemeentehuis. Soms is er ook sprake van nalatigheid, zoals het ontbreken van controles bij de garantiestelling aan het zieltogende DSV. Daarnaast zijn er grote nieuwe projecten gestart, zoals de aanleg van een warmtenet in de Hoornes. Zal het deze keer wel goed gaan…?

DIT moet anders
Wat het college van CDA, CU, SGP en Gemeentebelangen verstaat onder bezuinigingen is helder: belastingverhogingen. Huizenbezitters zullen het direct merken aan een verhoging van 6,5% van de OZB volgend jaar, een verhoging van 17,5% per 2022 en nog tweemaal 6,5% in 2023 en 2024. En dat bovenop de 12,5% bij het begin van deze collegeperiode, in 2018. In totaal komt er 47% bij tussen 2018 en 2024. En dat is nog niet eens de meest onrechtvaardige verhoging. De toeristenbelasting wordt verhoogd, voor campings zelfs meer dan verdubbeld. De kroon spant echter een verhoging van de huur van het zand onder de strandhuisjes, van €1250,- naar €3750,-. Een extreme verhoging, en dat na een jaar waarin alle campings, hotels en strandexploitanten forse verliezen leden. Hieruit blijkt een ongelooflijk gebrek aan inlevingsvermogen in ondernemers, wat wellicht geen wonder is met wethouders die beroepspolitici, leraren en ambtenaar waren.

De VVD wil de belastingen niet verhogen en deze hooguit aanpassen aan de inflatie (zo’n 1,1%). Ons voorstel is dus om echt te bezuinigen en niet de rekening bij u als inwoner neer te leggen. Daarbij willen we uiteraard zo min mogelijk korten op essentiële uitgaven. Ten eerste: in de bezuinigingen die worden voorgesteld zitten extra uitgaven verstopt, de zogenaamde ‘intensiveringen’. Meestal betreffen die het aannemen van nieuwe ambtenaren. Deze zijn, wat ons betreft, niet allemaal nodig. Als het aan ons ligt, gaan we ook minder consultants inhuren. De gemeente geeft daar per jaar nu 8 miljoen (!) aan uit. Er kan ook wel wat gemeentelijk vastgoed afgestoten worden, en bepaalde stelposten kunnen eruit, wat betekent dat het college wat meer zijn best moet doen om zuinig te opereren. Wij willen geen kasten vol visiedocumenten van €75,000,- per stuk, die niemand leest en de volgende wethouder opnieuw laat schrijven. Ook vindt de VVD het nog altijd geen taak van de gemeente om een gemeentelijke muziekschool te hebben, stellen we wat kleinere bezuinigingen op de maatschappelijke agenda voor, stoppen we de deelname aan regionale lobbyclubs zoals Economie071 en bezuinigen we op gemeenschappelijke regelingen. De bijdragen van de verenigingen voor hun sportvoorzieningen kunnen iets meer omhoog dan het college voorstelt. Uiteraard gaan we niet tornen aan cruciale voorzieningen zoals armoedebestrijding, jeugd- en jongerenwerk en het Welzijnskwartier. Als alternatief voor het collegevoorstel, komen wij met een volledige, doorgerekende tegenbegroting.

Problemen in de jeugdzorg
Het college is nog steeds niet in staat om de kosten binnen het sociaal domein in de hand te houden. Vooral de uitgaven aan jeugdzorg blijven maar stijgen. Steeds meer jeugdigen in Katwijk hebben complexe zorg nodig, waardoor er zwaardere en intensievere jeugdhulp gevraagd wordt. De VVD vindt dat er meer prioriteit aan professionalisering van de wijkteams gegeven moet worden. Hiermee kun je problemen binnen gezinnen eerder onderkennen en voorkom je lange, intensieve zorgtrajecten.

Daarnaast vinden wij dat er kritisch gekeken moet worden naar de persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Het blijkt dat er regelmatig een pgb wordt ingezet, zodat mensen zelf hulp kunnen inkopen bij een organisatie die voor zogeheten Zorg in Natura (ZIN) een cliëntenstop heeft. Dit wordt vaak gedaan om wachtlijsten te omzeilen, waarbij controle op besteding van dit geld ontbreekt. Het college heeft de raad nog altijd geen inzicht gegeven in het onderzoek hiernaar. Wij willen dat er maatregelen worden genomen, zodat we fraude uitsluiten.

Ook vinden we dat het college tergend langzaam is in het inzichtelijk maken van analyse van data voor de jeugdzorg. Het beloofde dashboard blijft uit. Wij vragen ons af wanneer het college bereid is om daadkracht te tonen én prioriteit te geven aan dit belangrijke dossier. Tot slot vinden we dat er meer balans moet komen in het leveren van goede zorg en de uitgaven. Dit is volgens ons mogelijk door bij de hulp in de huishouding, ZIN en woningaanpassingen, de indicering aan te scherpen.

Wanneer gaan we bouwen?
Als raadsleden kunnen we inschatten wanneer het eerste huis op vliegkamp Valkenburg gebouwd zou kunnen worden, maar omdat bijna alle besprekingen rondom de nieuwe wijk geheim zijn, ondanks verzoeken tot openbaarheid van de VVD, mag er nog steeds niks naar buiten. Zelf kunt u in ieder geval constateren dat het niet opschiet. En het is geen geheim dat wethouder Mostert (CU) geen hele vlotte onderhandelaar is. Druk van de VVD op landelijk en provinciaal niveau heeft enigszins geholpen, maar inmiddels worden deadlines weer even vaak overschreden als bij de Brexit. Ondertussen is er grote woningnood, wordt er  mondjesmaat gebouwd en schieten de huizenprijzen omhoog. In paniek komt de gemeente met allerlei regels, die de woningmarkt nog verder op slot gooien. Naast de verplichting voor een projectontwikkelaar om 30% sociale huurwoningen te bouwen en 20% middeldure, komt de verplichting om die middeldure huurwoningen de komende twintig jaar te verhuren aan mensen met een bepaald inkomen. Daarbij wordt niet naar vermogen gekeken, dus wij voorspellen dat deze zullen gaan naar gepensioneerden die hun huis hebben verkocht. En de gemeenteraad maakte het onlangs erger door te bepalen dat mensen die een nieuwe middeldure woning kopen, deze voor tien jaar alleen mogen verkopen aan mensen in dezelfde inkomenscategorie. Bij stijgende huizenprijzen kun je dan niet marktconform verkopen en zit je tien jaar vast aan je eerste woning. Omdat de bouwers niet kunnen verdienen aan die sociale en middeldure woningen, zullen alle overige koopwoningen erg duur worden. Kortom: we moeten ophouden met ‘regels, regels, regels’, en over naar ‘bouwen, bouwen, bouwen’!

Automobilistje pesten
Ook op het gebied van verkeersveiligheid wil het niet echt vlotten. Vorig jaar presenteerde het college het verkeersveiligheidsplan, maar anderhalf jaar later is er nog niets veranderd aan de top tien van verkeersknelpunten, zoals de Brouwerstraat en het Bosplein. In plaats van het schrijven van plannen, kunnen we dat geld beter besteden aan acties om de verkeersveiligheid daadwerkelijk te verbeteren. Stel nu eens duidelijke, controleerbare doelen, zoals 20% minder ongelukken. Het automobilistje pesten, zoals recent met de verkeersmaatregelen vanwege de renovatie van de Koningin Julianabrug, zit ons erg dwars. We zijn blij dat we een meerderheid hebben gevonden voor een pilot voor het openen van de Binnensluis, die erg succesvol blijkt te zijn. Als het college meer naar de VVD had geluisterd, had dit een hoop irritatie, moeite en geld bespaard.

We tellen af
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is hoog tijd voor een moderner bestuur, dat slagvaardig te werk gaat en goed met uw geld omgaat. Onze gemeente kan wel wat meer VVD gebruiken!