Nog geen betaald parkeren op zondag

Vorige week donderdag werd in de gemeenteraad de Kaderbrief behandeld. In de Kaderbrief worden de kaders gesteld voor de begroting, die de komende tijd zal worden samengesteld. Dit jaar is deze brief extra belangrijk, omdat er bezuinigingsvoorstellen in staan. Namens de Katwijkse VVD hield raadslid Bastiaan Zuyderduyn zijn maidenspeech hierover.

Zuyderduyn wees erop dat de gemeente vorig jaar tijdens de collegeonderhandelingen een brief van de provincie ontving, waarin stond dat de begroting meerdere jaren niet sluitend zou zijn en dat de gemeente maatregelen moest nemen. De VVD vroeg toen al om minder uitgaven en een algehele takendiscussie.

In het coalitieakkoord stonden vorig jaar geen voorstellen om minder uit te geven. Wel verhoogde de nieuwe coalitie de belastingen met ruim 12 procent. Ook werd besloten dat er deze periode een nieuw kennis- en cultuurcentrum met muziekschool zou moeten komen in de Noordzeepassage. Na enkele maanden verdween dat plan (gelukkig) alsnog in de prullenbak.

Nu wordt er alsnog bezuinigd. In eerste instantie was zelfs het plan de Muziekschool Katwijk helemaal te sluiten. Uiteindelijk heeft de wethouder het voorstel veranderd en worden er scenario’s bekeken om de muziekschool voor minder geld te behouden. De VVD is al jaren voor het op een nette manier verzelfstandigen van de muziekschool en kan hiermee instemmen. Zuyderduyn vroeg zich alleen af wanneer er een nieuw coalitieakkoord zou worden geschreven, aangezien de vorige verouderd is.

De VVD kan zich vinden in de meeste ombuigingen. De dierenweide in Rijnsburg wordt zelfstandig, maar het blijft wel voor minder geld behouden. De bezuinigingen op het Welzijnskwartier kosten de VVD het meeste moeite, omdat er 20% van het budget wordt bezuinigd. Er zijn zeker nog efficiencyvoordelen te behalen, maar vooral op stenen en niet op mensen. De druk op vrijwilligers is groot genoeg.

De VVD had de bezuinigingsdiscussie graag veel breder gevoerd dan alleen de voorgestelde maatregelen. Als het college bij aanvang voortvarend aan de slag was gegaan met een takendiscussie, was er veel meer om uit te kiezen. Daarom heeft Zuyderduyn namens de VVD een motie ingediend om de komende tijd alsnog een algehele takendiscussie te starten, waarbij geen onderwerp taboe is. Zo kan er in de toekomst een veel evenwichtigere keuze gemaakt worden. Deze motie werd naast de VVD alleen gesteund door Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk.

Tot slot vindt de VVD het jammer dat de invoering van betaald parkeren op zondag nog altijd op zich laat wachten. Er is veel draagvlak voor onder zowel inwoners als politieke partijen en er wordt al tijden over gesproken. Bovendien heeft het college ook niet gewacht met het verhogen van de lasten voor onze eigen inwoners. Toeristen en dagjesmensen mogen best hun deel betalen van het parkeergeld, dat is veel eerlijker naar onze eigen inwoners. Een motie voor betaald parkeren op zondag per 1 augustus a.s. werd gesteund door alle oppositiepartijen, te weten Hart Voor Katwijk (mede-indiener van de motie), DURF, PvdA, D66, KiesKatwijk en de fractie Smits, maar behaalde helaas ook geen meerderheid.