Column: "Verkiezingsbeloften en de bibliotheek"

"Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er het nodige te doen geweest over de nieuwe bibliotheek, of zoals dat nu heet: het kennis- en cultuurcentrum. Sommige partijen waren tegen de komst van deze nieuwe bieb, waaronder de VVD Katwijk, en anderen stelden er eisen aan. Tot de laatste groep behoren ook de ChristenUnie (CU) en de SGP, die nu samen met Gemeentebelangen en het CDA de coalitie vormen. In de Katwijksche Post van 8 februari jongstleden gaf CU het volgende aan: “Daarbij (lees: voor het steunen van de nieuwe bibliotheek) geldt wel de door CU vanaf het begin nadrukkelijk gestelde voorwaarde dat de totale kosten de 11 miljoen euro niet te boven gaan.” Bij de SGP zien we dit ook terug in hun verkiezingsprogramma: “De realisatie van een toekomstgerichte bibliotheek mag niet meer kosten dan het daarvoor gereserveerde bedrag van 11 miljoen euro.” Na de verkiezingen werd er drie maanden lang onderhandeld en het resultaat was het volgende: “In het centrum van Katwijk aan Zee komt binnen vier jaar een kennis- en cultuurcentrum. De kosten hiervoor zijn maximaal 11 miljoen euro.”

So far, so good. Het enige is dat de komende wekende raad zal worden gevraagd om akkoord te gaan met de locatie van de Noordzeepassage. Afgelopen donderdag was hierover de eerste informatieve sessie. In november wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van 12,75 miljoen euro. Al eerder is een bedrag van €865.800,- goedgekeurd. Het voorlopige totaalbedrag is hiermee 13,62 miljoen euro, met daarbij nog een jaarlijks tekort van €73.582,-. Voor een gedeelte (1,3 miljoen euro) betreft het een voorfinanciering en zou het geld terug moeten vloeien via de verkoop van de muziekschool en de oude bibliotheek (waar trouwens al gerekend wordt met een hogere verkoopopbrengst dan de taxatiewaarde). Eén ding is duidelijk: de kosten voor de nieuwe bieb zijn hoger dan 11 miljoen euro én zullen, door het exploitatietekort, de gemeente elk jaar meer kosten.

Gelukkig hebben we zoals gezegd hier in de coalitie te maken met twee partijen die duidelijke verkiezingsbeloften aan hun achterban hebben gedaan en dit ook goed hebben vastgelegd in een coalitieakkoord. De ChristenUnie en de SGP zullen zich toch wel aan hun woord houden tegenover hun achterban? Ik ben optimistisch, want luidt het negende gebod niet: “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste”? Je zou toch denken dat dát op het lijf geschreven staat bij deze partijen…"

Jaap van Duijn