Voltallige steun oppositie voor amandement VVD


Tijdens de vergadering van 28 juni 2018 heeft de VVD Katwijk een amendement ingediend, dat in zijn uiteindelijke vorm door de gehele oppositie (PvdA, D’66, HvK, KK, fractie Smits en DURF) werd gesteund. Omdat de gehele toekomstige coalitie (CDA, CU. SGP, Gemeentebelangen) tegenstemde, werd het amendement toch verworpen.

In het amendement werd voorgesteld het tekort van twee miljoen ten opzichte van de begroting, dat per medio maart werd geconstateerd in het huidige begrotingsjaar, 2018, niet te dekken uit de algemene reserve, zoals voorgesteld door de wethouder, maar voorlopig ongedekt te laten. Bij de mondelinge toelichting legden we uit dat we willen dat de nieuwe coalitie het tekort inloopt door bezuinigingen. Het tekort is ontstaan door 104 grote en kleine wijzigingen ten opzichte van de begroting. Een dergelijk vergiet is voor Katwijk eigenlijk heel ongebruikelijk. De grootste en meest in het oog lopende posten waren het mislukken, of niet op tijd gereedkomen van de operatie “lean”, bedoeld om de gemeente efficiënter te laten werken (met minder ambtenaren), ongeveer acht ton, en tegelijkertijd de uitgaven voor alweer een aantal nieuwe ambtenaren (ongeveer zes ton). Wij vrezen dat een tussentijdse dekking uit de algemene reserve er toe gaat leiden dat de nieuwe coalitie de zo ontstane “0”-stand uit maart als het nulpunt beschouwd, en er straks weer een jubelverhaal ontstaat dat de nieuwe coalitie het jaar met winst afsluit. De enige beweging die er tenslotte in te krijgen was bestond er in dat de wethouder het woordje “voorlopig” invoegde voor het woord dekking. Hoewel dat met algemene stemmen werd aangenomen is het natuurlijk een wassen neus; het boekjaar wordt sowieso niet in maart afgesloten; om dezelfde reden is een greep uit het spaarbankboekje per maart ook heel ongebruikelijk.


De tekst luidde:

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 28 juni 2018,

Constaterende dat:

a.    Volgens de voorjaarsbestuursrapportage, al per maart 2018 een nadelig saldo van bijna twee miljoen euro wordt geconstateerd ten opzichte van de begroting.

b.    Dit saldo het gevolg is van een groot aantal kleine en grote begrotingsoverschrijdingen, waaronder het niet tot een einde brengen van de operatie “lean”.

c.    Bij ongewijzigd beleid dit nadelig saldo nog verder zal oplopen.

d.    De “beleidsarme” kadernota 2019 nog meer financieel slecht nieuws bevat.

e.    Het college in de voorjaarsbestuursrapportage van 2017 een tekort van € 1,2 miljoen presenteerde met het voorstel “Het resterende tekort van € 627.000 vooralsnog niet te dekken. In overleg tussen college en de organisatie wordt eerst naar oud voor nieuw gekeken waarbij ingrijpende keuzes niet uitgesloten kunnen worden.”

f.     2017 uiteindelijk met een positief saldo werd afgesloten.

Overwegende dat:

a.    het ongewenst is nu te besluiten het begrote tekort voor dit jaar te dekken uit de algemene reserve;

b.   Zowel het collegeakkoord 2014-2018, als ook het collegeakkoord 2018-2022 nadrukkelijk uitgaan van een zorgvuldige omgang met het geld van de gemeente;

c. Een nieuw college met fris elan op het punt staat de financiële verantwoordelijkheid voor Katwijk over te nemen.

Vervangt beslispunt 2 door:

Het nadelige geactualiseerde begrotingssaldo ad € 1.945.000 deels te dekken uit de post “stelpost prijsstijgingen” ten bedrage van € 200 000. De resterende € 1.745.000 voorlopig niet te dekken.