Reactie VVD Katwijk op vragen informateur

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft informateur Huug van Duijn alle tien de partijen enkele vragen voorgelegd. Hieronder is onze reactie te vinden op zijn vragen.

1. Wat is de visie van uw fractie op het beleid van de gemeente in de komende vier jaar?
Over vier jaar...
Zijn er 1000-2000 duurzame middeldure vrije sector huurwoningen gebouwd, starterswoningen, koopwoningen en een aantal sociale huurwoningen, in gemengde, dementie- en rolstoelvriendelijke wijken. Zijn de eerste scheefhuurders uit de sociale woningbouw doorgestroomd naar de vrije sector. Zijn de eerste straten in Valkenburg bebouwd. Is de bebouwing in de huidige bebouwde kom verdicht. Zijn de eerste 1000 bestaande woningen verduurzaamd. Heeft Dunavie concurrentie. Is Katwijk merkbaar groener. Heeft de gemeente bedrijven aangezocht die voor jongeren en ouderen snel tijdelijke huisvesting (van een type dat eventueel later snel aan te passen is) hebben gerealiseerd aan het begin van de collegeperiode.
• Beschikt Katwijk nog steeds over een eigen politiebureau, dat langer open is dan het huidige, bij voorkeur 24/7. Is de politie zichtbaarder op straat. Wordt criminaliteit hard aangepakt. Is het doen van aangifte gemakkelijk, en komt de politie op verzoek altijd ter plaatse.
• Staat de gemeente bekend als een voorbeeld van zuinigheid en efficiëntie, waar een ambtenarencorps dat niet veel groter is dan het huidige, zich concentreert op de kerntaken van de gemeente. Is de IT binnen de gemeente op orde, en naar de burger toe, excellent. Is het accommodatiebeleid kostendekkend. Zijn de lokale belastingen verlaagd (OZB) of afgeschaft (hondenbelasting). Worden structurele uitgaven gedekt uit structurele inkomsten en worden meevallers niet gebruikt voor structurele uitgaven. Worden subsidies getoetst aan SMART-criteria en alleen incidenteel verleend. Zijn zoveel mogelijk uitkeringstrekkers en statushouders aan het werk. Is de muziekschool zelfstandig, en de Riche-locatie verkocht.
• Zijn de Rijnstraat, Brouwersstraat, Hoofdstraat* en het Bosplein veilig voor fietsers en voetgangers, gaan er geen zware vrachtwagens meer door de Brouwersstraat. Is er beter openbaar vervoer, o.a. m.b.v. een bustransferium aan de N206. Stroomt er emissieloos verkeer over de verlengde Westerbaan naar de Laan van Nieuw-Zuid. Is de aanleg van de Pioniersbaan gepland, of al in uitvoering. Betaalt men elke dag voor parkeren.
• Is er geen nieuwe bibliotheek gebouwd; wel krijgt elke wijk een multifunctioneel wijkcentrum, waarbij Katwijk Noord eerder aan de beurt is dan centrum.
• Heeft de gemeente d.m.v. een bedrijvenmakelaar nieuwe bedrijven binnengehaald, overbodige regels voor ondernemers geschrapt, gelden vergunningen tot wederopzegging, hoeven nieuwe ondernemers voor het opzetten van een bedrijf in Katwijk maximaal één keer langs de gemeente. Is het evenementenbeleid veel soepeler dan het was.

2. Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat is het standpunt van uw fractie over deze onderwerpen?
Er wordt voortvarend gebouwd met zo duurzame mogelijke (in ieder geval gasloze) vrije sector huurwoningen, starterswoningen en koopwoningen en in minder mate sociale huurwoningen. De eerste 1000 bestaande woningen worden verduurzaamd. De samenwerkingsovereenkomst inzake vliegkamp Valkenburg wordt zo snel mogelijk ondertekend, plannen worden niet meer veranderd, en de bouw begint. Andere woningbouwverenigingen dan Dunavie worden uitgenodigd in Katwijk te bouwen. De gemeente stimuleert het verduurzamen van bestaande woningen.
De nieuwbouw van de bibliotheek gaat niet door. De bezwaren van onze partij richten zich in het bijzonder op de uitgave van 11 miljoen euro. Ook vinden wij de Noordzeepassage als locatie om diverse redenen ongeschikt.
Financiën: De lokale belastingen gaan omlaag. De gemeente concentreert zich op kerntaken, zodat 40-50 nieuwe ambtenaren niet nodig zijn. Er gaat niet mee geld naar zorg dan er voor dat doel van het Rijk binnenkomt. De muziekschool wordt zelfstandig, accommodatiebeleid kostendekkend. Er komt (meer) controle op bijstandsfraude.
Veiligheid: De burgemeester spant zich maximaal in om het politiebureau te behouden, met verlengde openingstijden, het liefst 24/7. De aanpak van criminaliteit blijft hard, en richt zich in het bijzonder op drugs.
Verkeer: Zwaar vrachtverkeer wordt geweerd uit de Brouwersstraat. Rijnstraat en Hoofdstraat worden fiets- en voetgangersvriendelijk. Het kruispunt Boslaan/Julianalaan wordt veiliger genaakt, bv. als rotonde. De verlengde Westerbaan tot aan de Laan van Nieuw-Zuid wordt aangelegd, eerst als fietspad, later als busbaan en weg voor elektrische auto’s. De Pioniersbaan wordt gepland.
Er wordt een nieuw plan gemaakt voor het openbaar vervoer, voor de eerstkomende aanbesteding in 2020, uitgaande van een snelle doorgaande lijn van Leiden naar de kust, kleinere en schonere bussen buiten de spits, met overstappen bij de N206. Hiervoor kan een transferium worden aangelegd, met als doel sneller, meer kostenefficiënt en kleinschaliger openbaar vervoer.
De gemeente zet een actief acquisitieprogramma in voor nieuwe bedrijven (“citymarketing”). De stofkam gaat door de regelgeving voor ondernemers. Conform de retailagenda van de Leidsche regio maakt Katwijk werk van onderzoek door een retailmanager naar het Badcentrum, wordt het Hoornesplein aangepakt en onderzoekt  de gemeente mogelijkheden voor perifere detailhandel in 't Heen.
Het evenementenbeleid wordt duidelijk merkbaar versoepeld.
De gemeente zet in op een versterkte groei van het toerisme (aantal bedden) door middel van een duidelijke visie en plan van aanpak en particulier initiatief voor de aanleg van een Zeejachthaven wordt aangemoedigd, o.a. doordat de gemeente onderzoekskosten van initiatiefnemers subsidieert.
Circulariteit en duurzaamheid worden een grondhouding van de gemeente.

3. Welke ideeën bestaan er bij uw fractie ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden?
De VVD Katwijk staat open voor deelname aan een coalitie. Een coalitie waaraan de VVD Katwijk wil deelnemen, omvat minimaal twee niet-confessionele partijen. De coalitiepartijen leveren de wethouders. De VVD Katwijk sluit geen partijen uit van deelname. Deelname hangt uitsluitend af van de mate waarin wij onze standpunten gerealiseerd zien.

4. Als uw fractie bereid is toe te treden tot een coalitie, heeft uw partij dan een capabele wethouder beschikbaar?
Ja.

* NB. De aanpassing van de Hoofdstraat is al in gang gezet. Het zou kunnen zijn dat dit volstaat.