Algemene Beschouwingen 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2 NOVEMBER 2017


Hoe duurzaam is het beleid van het Katwijkse college?


Hoe duurzaam zijn de gemeentelijke financiën?
De begroting van 2018 laat een klein positief saldo zien van 121.000 euro. Dit vanwege een verhoging van het gemeentefonds met 1.541.000 euro. Dat is vooral het gevolg van hogere lonen, de prijsontwikkeling van de rijksbegroting en een compensatie voor de gestegen pensioenpremie van het ABP.
Voorlopig ziet het er financieel gezien nog goed uit voor onze gemeente. Uit de meicirculaire blijkt dat er tot 2022 961 miljoen euro extra naar de gemeenten gaat. We gaan echter niet akkoord met de voorgenomen formatie-uitbreiding en vinden de onderbouwing hiervan flinterdun. Ook dreigt er in 2020 veel te veranderen, zoals waarschijnlijk de invoering van een groter lokaal belastinggebied.

Hoe duurzaam is de gemeentelijke organisatie?
Grote financiële tegenvallers, zoals Haven II, zijn aanleiding geweest om oorzaak en gevolg nader in beeld te krijgen. Dit jaar is uit cultuuronderzoek gebleken waar het binnen de gemeentelijke organisatie al jaren aan schort. Vooral leiderschap en onduidelijke hiërarchische structuren zijn pijnlijk blootgelegd.
Op het juiste moment kreeg de gemeente Katwijk Frank Koen als interim-burgemeester. Hij heeft in korte tijd een waardevolle bijdrage geleverd, met als belangrijkste uitspraak dat de gemeente Katwijk “zich organiseert en gedraagt als een servet, terwijl het de grootte heeft van een tafellaken”. Met het cultuuronderzoek en de uitspraak van Frank Koen in het achterhoofd gaat de nieuwe leiding aan de slag. Aan onze nieuwe burgemeester (Cornelis Visser) en interim-gemeentesecretaris (Wilfred Goedmakers) de taak om samen met de gemeentelijke organisatie en het college de volgende stap te zetten naar de gewenste duurzame bestuurscultuur en te zorgen voor een veilige werkomgeving. Wij zullen de gemeente vragen naar de huidige stand van zaken hieromtrent.

Hoe duurzaam zijn de gemeentelijke bouwplannen ten opzichte van de beschikbare middelen?
Door het aantrekken van de economie en daarmee de bouwactiviteiten wordt de bouwmarkt geconfronteerd met behoorlijke prijsstijgingen. Zo is de nieuwbouw van de Emmaschool in Rijnsburg 500.000 euro duurder geworden. Natuurlijk spelen ook nog andere factoren een rol, maar een groot percentage zijn wel de bouwkosten. Daar waar tijdens de crisis alvast rekening gehouden werd met een positief resultaat van de aanbesteding, blijkt nu dat er rekening gehouden moet worden met een hogere rekening. Grondstoffen worden duurder door schaarste en de salarissen gaan omhoog, omdat er minder mensen beschikbaar zijn in de bouwsector. Welke gevolgen heeft deze situatie voor de bouw van de nieuwe bibliotheek en muziekschool en de uitbreiding van het gemeentehuis?

Hoe duurzaam is het Katwijkse woningbouw programma?
Nu de woningmarkt aantrekt, lijkt de Katwijkse markt overspannen te raken en kan er een nieuwe bubbel ontstaan tussen de werkelijke waarde en de betaalde prijs van een woning. Een oplossing voor het tekort van woningen is om, in samenwerking met de markt, te zoeken naar meer geschikte plekken om woningen te bouwen. Een mooi voorbeeld is het bouwplan “Hof van Rijnsburg”. Hiermee worden niet alleen een locatie opgeruimd en de kern van Rijnsburg opgeknapt, maar ook direct ruim 80 wooneenheden toegevoegd. Graag zouden wij ook een snelle oplossing zien voor braakliggende stukken zoals op de Sandtlaan en het oude Uxem-terrein in Valkenburg, en woningbouw stimuleren in de voormalige Rabobank aan de Rogstraat. In de gehele gemeente Katwijk zijn er een aantal braakliggende terreinen: de VVD zou hier van het college graag een overzicht ontvangen en een actieve houding om deze samen met de markt aan te pakken en te transformeren naar woningen. Als laatste vindt de VVD het ongelooflijk het college zich beperkt tot één woningbouwinitiatief op het braakliggend terrein in de Duinvallei, terwijl er veel meer mogelijkheden zijn voor tijdelijke woningbouw, juist voor jongeren en mensen die met spoed een woonruimte nodig hebben. Dunavie wil heel graag samen met de gemeente tijdelijke woningen bouwen en deze toevoegen aan de sociale huursector. Nu moet de gemeente dan ook gaan leveren, juist omdat dit de enige mogelijkheid is voor de gemeente om de sociale huursector op korte termijn te ondersteunen. Wat gaat het college doen om op korte termijn meer woningbouw en bijzondere sociale woningbouw te stimuleren?

Hoe duurzaam werkt het college aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad?
Het makkelijkste is om te sturen op duurzame, ‘gasloze’ en energieneutrale woningen bij nieuwbouw, maar wat doen we met de grote voorraad particuliere woningen die niet duurzaam zijn? Dunavie werkt hard aan de verduurzaming van zijn woningvoorraad, zoals de aanpak van huurwoningen aan één kant van de Varkevisserstraat. Tegelijkertijd worden particuliere woningen aan de andere kant van deze straat niet verduurzaamd. Wat gaat het college doen om, samen met de particuliere woningbezitters, verduurzaming te stimuleren?

Hoe duurzaam zijn de toekomstige plannen voor verkeer en vervoer?
Zijn de plannen voor het HOV wel zo duurzaam en moeten wij half Katwijk aanpassen voor twee minuten tijdwinst? De toekomst van mobiliteit wordt snel anders, er komen elektrische bussen en steeds meer auto’s rijden op elektrische bronnen. Daarnaast is er nog het onbemande vervoer van zelfrijdende voertuigen in de nabije toekomst. Naar mening van de VVD moeten wij als gemeente het voortouw nemen en samen met de ondernemers van Unmanned Valley gaan nadenken en werken aan een infrastructuur voor onbemande en elektrische voertuigen. Een mooi initiatief vanuit de gemeente is om te komen tot een andere inpassing van de N206 in relatie tot de Pioniersbaan en deze steunen wij. Maar durft het college nu ook al een verbod voor grote vrachtwagens af te kondigen voor de Brouwerstraat? Hier is het leef- en woonklimaat ronduit slecht, om nog maar niet te spreken over de verkeersveiligheid.

Hoe duurzaam veilig is onze gemeente?
Als VVD staan wij voor een gemeente waar het gevoel van veiligheid groot is voor zowel jong als oud. Daarbij hoort onder meer een eigen politiebureau. We moeten er dan ook alles aan doen om deze te behouden. We zijn benieuwd naar de invloed die het college uitoefent op de Nationale Politie voor het behoud van het politiebureau in Katwijk.
In de begroting wordt gesteld dat het college samen met de politie randvoorwaarden creëert voor een veilige samenleving en hiervoor samen met toezicht en handhaving adviseert over preventiemaatregelen en de uitvoering daarvan. De jeugd heeft hierin een belangrijke rol en daarom willen wij investeren in jeugdpreventie. Katwijk heeft ten opzichte van andere gemeenten een relatief hoog aantal doorverwijzingen naar Bureau Halt. Wat zegt dit cijfer over het gedrag van de jeugd in Katwijk? En wat gaat het college doen aan preventie bij jongeren, om te voorkomen dat onze jeugd met Bureau Halt in aanraking komt?

Hoe duurzaam ontwikkelt de gemeente zich op het sociale domein?
Het beleid omtrent “Hulp in het huishouden” moest door uitspraken van de vorige staatssecretaris worden aangepast. De algemene voorziening “Schoon en leefbaar huis” en de maatwerkvoorziening “Begeleiden bij het huishouden” moeten omgevormd worden tot een resultaatgerichte maatwerkvoorziening “Hulp bij het huishouden”. Het is al geruime tijd stil rond de voortgang en de VVD wil graag weten wat de stand van zaken is. Zijn alle keukentafelgesprekken inmiddels gevoerd? En wat zijn de financiële consequenties?

Hoe duurzaam werken we aan de ondersteuning van onze cultuur?
De VVD-fractie blijft zeer ontevreden over het besluit om een geldverslindende bibliotheek te bouwen in het Katwijkse centrum. Het college en de meerderheid van de raad demonstreren hun “Propaganda van de macht” met het verwijderen van een gezonde retaillocatie als de Noordzeepassage. De VVD is en blijft daarom van mening dat de huidige bibliotheek op de huidige locatie met de nodige aanpassingen toekomstgericht kan worden gemaakt en roept het college en de raad op geen 11 miljoen uit te geven voor een centrumvernietigende bibliotheekkolos! Hoe duurzaam zou het zijn als het college naar de gemeenteraad komt met het voorstel om de onderhandelingen over de verkoop van het laatste grote zalencomplex “Tripodia” af te breken? Het voorstel zou moeten zijn om deze in te zetten voor de muziekschool en dan gelijk te starten met het verzelfstandigen daarvan. Tripodia is met kleine aanpassingen goed te gebruiken voor muziekonderwijs en het behouden van het poppodium.

Goed collegebeleid moet duurzaam en toekomstbestendig zijn!