VVD KATWIJK: ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Voor ons ligt de begroting 2016, de derde begroting van dit college. Een goed leesbare begroting, maar met weinig nieuwe ambities voor de komende jaren. Afgelopen jaar is tevens een bewogen jaar geweest voor dit college. Niet in de laatste plaats vanwege het vertrek van een wethouder en de burgemeester.

In de vorige periode van de gemeenteraad (2010-2014) nam het college van CDA, CU en VVD het initiatief voor het project “Scherp aan de Wind”. Dit project had als doel het ook in de toekomst sluitend houden van de begroting van de gemeente. De jaarrekening 2015 werd gepresenteerd met een voordelig saldo van 1,8 miljoen euro. In werkelijkheid, na aftrek van een aantal technische “voordelen” en het overschot op het nieuwe budget van het Sociaal Domein blijkt er echter een tekort van ruim zes ton. Daarnaast is er zo’n twee miljoen verloren gegaan bij grondexploitaties, met name Haven fase 2.

 

Het blijkt nog steeds en helaas steeds weer dat de cultuur bij de ambtelijke organisatie en de projecten organisatie niet goed functioneert. De VVD wacht met spanning af wat de uitkomsten gaan zijn m.b.t. het cultuuronderzoek en hoopt dat het college in staat is te bouwen aan een goede organisatie die problemen op tijd signaleert om zodoende te komen met voorstellen die uitvoerbaar zijn binnen de gepresenteerde begroting.

 

Het goede nieuws is dat ook komend jaar de belastingen slechts verhoogd worden met de inflatie en sommige zelf dalen, waardoor gemeente weer stijgt in de COELO atlas van goedkoopste gemeenten naar plek 99. Wel behoud de VVD de vinger aan de pols, omdat dit college zichzelf de ruimte wil verschaffen om in de toekomst de OZB te verhogen als de begroting in de min gaat raken zonder daarbij kritisch te kijken naar het subsidiebeleid. Tegelijkertijd maakt de VVD zich zorgen over de plotselinge stijging van de schuldquote volgend jaar van 76% naar 101% (pagina 88). In de begroting van 2016 was deze nog maar 64%. Deze stijgt verder na 2017 en volgens de VNG uitgave Houdbare Gemeentefinanciën (VNG pagina 26) springt het licht nu op oranje en komen we in de gevarenzone. Het zal toch niet waar zijn dat de VVD in het volgende college het zuur mag brengen en dat het huidige college het zoet mag blijven uitdelen.

 

Daarnaast lijken de ambities van “Scherp aan de Wind” bij het college dit jaar verdwenen te zijn, gezien de extra uitgaven op externe inhuur (5 ton) en de duurste en enige optie verbouwing gemeentehuis met daarbij de vertraging van het vertrek uit het Heerenhuys (5 miljoen), etcetera.

 

Best College “Neem meer tijd voor participatie in uw beleidsplannen”

 

In de vorige begrotingen was het sleutelwoord participatiesamenleving en integraal vorm geven van beleid. De VVD wil er voor het voorliggende begrotingsjaar participerend integraal vorm geven van beleid aan toevoegen. Immers zonder input van de samenleving en de inbreng van de gemeenteraad over de diverse beleidsterreinen missen we de cohesie in de diverse plannen en dat kan leiden tot beperkingen en ongewenste belemmeringen tijdens de uitvoering.

 

Steeds vaker komt het voor dat de door het college gepresenteerde beleidsplannen in een informatieve en oordeelsvormende commissievergadering voorzien worden van kritische aandachtspunten. De VVD fractie roept het college op deze aanvullende opmerkingen te gebruiken om de nota aan te passen om zodoende een nota of beleidsstuk te presenteren die kan rekenen op een breder draagvlak binnen de samenleving tijdens de besluitvorming.

 

In de visie van de VVD is economie een van de belangrijkste beleidssectoren van de gemeente Katwijk. Hier komt de gewenste integrale aanpak met andere beleidsterreinen goed naar voren. Een sterke economie draagt bij aan het verdienvermogen van Katwijk en haar inwoners. Het zorgt voor meer werkgelegenheid, meer kennis en een gezond financieel profiel van de gemeente. Het is daarom noodzakelijk dat het MBO en Hoger Onderwijs verder worden gestimuleerd en nog beter aansluiten bij de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

 

Uitdagend onderwijs sluit beter aan bij de economische groei van Katwijk

 

Meer nog dan voorheen moeten wij oog hebben voor innovatieve ontwikkelingen in het regionale bedrijfsleven. Onderwijs moet in dat proces leidend zijn en voorop lopen in deze ontwikkeling.

Samen met het bedrijfsleven moeten wij ons voortdurend de vraag stellen of het onderwijs in onze gemeente deze veranderingen volgt, maar bovenal of de verandering ook wordt overgenomen en wordt geïmplementeerd.

 

Voor welke nieuwe economische sectoren kunnen wij in Katwijk de verbinding zoeken met het onderwijsveld? Met als voorbeeld opleidingen voor de bioscience sector, sierteelt en onderzoek in relatie met universiteiten en hogescholen?

De VVD verzoekt het college de nodige aandacht te geven aan dit proces en wil graag vernemen hoe het college dit, samen met het onderwijsveld en bedrijfsleven, zal gaan aanpakken. Ook voor het basis en voortgezet onderwijs noem ik een paar nieuwe onderwijsrichtingen zoals ICT gerelateerd, programmeren en coderen en het vroeg starten met ondernemersvaardigheden, want er is een nieuwe werkelijkheid. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om meer ondernemerschap en zelfstandigheid.

 

“Bestuursstijl van het college moet meer participerend zijn”

 

De VVD vraagt het college aandacht te hebben voor een participerend integraal beleid voor beleidsterreinen die ook grote maatschappelijke impact hebben en naar onze mening nog onvoldoende voldoen aan deze aanpak.

 

Enkele voorbeelden van beleidsplannen met grote maatschappelijke impact:

 

1. Het HOV

 

De inpassing van het hoogwaardig openbaar vervoer vraagt grote infrastructurele aanpassingen en heeft impact op de woonomgeving, gezondheid en veiligheid in de diverse Katwijkse kernen. Integraal zal de inpassing in de Duinvallei en de aanleg van de verlengde Westerbaan voor de afwikkeling van de verkeersintensiteit meegenomen moeten worden. De VVD steunt de inzet van Katwijk Smart Village en wij vragen het college dan ook om niet door te gaan met het voorlopig ontwerp betreffende de inpassing in de bebouwde kom van Katwijk en zich te concentreren op de inpassing van Leiden tot aan Katwijk omdat hier de snelheid gemaakt kan worden.

 

2. Bibliotheek aan zee

 

Het college en de meerderheid van de raad demonstreren hun “Propaganda van de macht” met het verwijderen van een gezonde retaillocatie Noordzeepassage, om hier een geldverslindende bibliotheek te bouwen.

De VVD is en blijft van mening dat de huidige bibliotheek op de huidige locatie met de nodige aanpassingen toekomstgericht kan worden gemaakt en roept het college en de raad op geen 11 miljoen uit te geven voor een centrum vernietigende bibliotheek kolos!

 

3. Verkoop van het laatste grote zalencomplex “Tripodia

 

Het college stelt de raad voor om Tripodia met zijn 20.000 gebruikers te verkopen aan de Baptistengemeente en doet dat zonder een goed alternatief te bieden aan de huidige gebruikers. Waarom niet inzetten voor de muziekschool en dan gelijk starten met het verzelfstandigen daarvan. Tripodia is met kleine aanpassingen goed te outilleren voor muziekonderwijs en het behouden van het poppodium.

 

Subsidie aanvragen mag geen doel op zich zijn!

 

Subsidiebeleid moet minimaal voldoen aan beperking van maatschappelijke kosten met verhoging van het maatschappelijk nut van subsidievragers. De rekenkamercommissie adviseert daarom om bij verstrekken van subsidies SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen te gebruiken. Gaat het college dit voortaan bij alle subsidieaanvragen doen?

 

Hoeveel subsidie gaan we met alle Katwijkers de komende jaren betalen voor de nieuwe bibliotheek en de muziekschool. Niemand weet het, omdat het college niet in staat is samen met de subsidievragers een toekomstige begroting af te geven, omdat deze waarschijnlijk veel belastinggeld zal vragen.

 

De VVD verwacht van het college het voorliggende begrotingsjaar de aandacht voor “participerend integraal vorm geven van beleid”